กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมออนไลน์กับ กระทรวง อว. เรื่องหลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งบุคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายวิชาการเฉพาะด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างกระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  

Read more