กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมออนไลน์กับ กระทรวง อว.
เรื่องหลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งบุคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สายวิชาการเฉพาะด้าน
เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างกระทรวง อว.
และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ