กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการประชุมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปี
งบประมาณ 2566  เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการกรอกข้อมูลรายงบประมาณ
ประกอบข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NARIIS)
อย่างสมบูรณ์ที่สุด
ของกระทรวง อว.