กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมโครงการ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการประชุมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรม BRICC Festival 2023

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการวัดตัวชุดปกติขาวของบุคลากร มรภ.บร.

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ

กองการบริหารงานบุคคล

Read more