กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการฯ
ร่วมประชุมนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการ U2T เฟส 3 มรภ.บร. ระหว่างวันที่ 27 – 28
กุมภาพันธ์ 2566