กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
บุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และหรือการพยาบาล
ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีการสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์