กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการรายงานตัวของบุคลาการสายวิชาการ

วันที่  3  มีนาคม  2566  ณ  กองการบริหารงานบุคคลฯ  รับรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติ
ราชการ ของอาจารย์ญาสิณี ทองมี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และหรือการพยาบาลผู้สูงอายุ