กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างให้กับผู้บริหารประเมิน

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรม งาน U2T Bru Market Fair 2023

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งเอกสารสรุปวันลา ปี 2565

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างให้กับผู้บริหารประเมิน

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำเอกสารประเมินต่อสัญญาจ้าง

กองการบริหารงานบุคคล

Read more