กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร
และนักศึกษาร่วม  กิจกรรมการนำเสนอและจำน่ายผลิตภัณฑ์ U2t  หนึ่งกิจกรรมใน
“ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ  ครั้งที่  6 ”
The 6th Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2023
(ฺฺBRICC Festival 2023) “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน ด้วยศาสตร์และศิลป์ของพระราชา เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”  (The King’s Strength of the Land with Science and Art for
Sustainable Development)