กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรม BRICC Festival 2023

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา   อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   บุคลากร
และนักศึกษาร่วม “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6 ”
The 6th Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2023
(ฺฺBRICC Festival 2023) “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน ด้วยศาสตร์และศิลป์ของพระราชา เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”  (The King’s Strength of the Land with Science and Art for
Sustainable Development)