กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างให้กับผู้บริหารประเมิน

กองการบริหารงานบุคคลฯ ส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนให้กับผู้บริหารร่วมประเมิน ณ คณะ/ศูนย์/สำนัก ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการรายงานตัวของบุคลาการสายวิชาการ

วันที่  3  มีนาคม  2566  ณ  กองการบริหารงานบุคคลฯ  รับรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติ ราชการ ของอาจารย์ญาสิณี ทองมี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และหรือการพยาบาลผู้สูงอายุ  

Read more