กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งเอกสารสรุปวันลา ปี 2565

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. มอบรายงานสรุปวันลาการปฏิบัติราชการของ สายสนับสนุนกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติ งาน ณ คณะ/ศูนย์/สำนัก สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read more