กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำเอกสารประเมินต่อสัญญาจ้าง

กองการบริหารงานบุคคลฯ ขอประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
การทำเอกสารประเมินต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ/
สายสนับสนุน จำนวน 3 ปี/ 6 ปี