กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอ อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการมอบหนังสือแจ้งผลการเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการอบรมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการรับเอกสารการประเมินของบุคลากร

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2566

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา 

Read more