กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ

อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคำ  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บร. เปิดการอบรม การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัล  ให้บุคลากรใน หน่วยงาน มรภ.บร. เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรฯ เเละเริ่มใช้ระบบงานสารบรรณฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566  

Read more