กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

กองการบริหารงานบุคคล   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนิน กิจกรรมต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย มรภ.บร. ได้รับความร่วมมือจากพนักงานมหาวิทยาลัยฯ อย่างดีเยี่ยม วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร. เปิดการอบรม โครงการผลักดันการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล     หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา เว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   เพื่อบูรณาการทักษะในการติดตาม และ การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17212 อาคาร 17 จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more