กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมออนไลน์กับ สปอว.

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อว.ส่วนหน้า
จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมออนไลน์  กับ  สปอว.  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
“การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วย ววน.ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2568 – 2570”
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร 15