กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการอบรมการจัดการความรู้วิชาศึกษาทั่วไป

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฯ
และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผอ.สำนักส่งเสริมวิชการฯ ร่วมงาน โครงการอบรมการจัดการความรู้
วิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างทักษะของบุคลากรสายวิชาการ ไปประยุกต์ใช้
ในการเปิดภาคการศึกษา ปี 2566
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคาร 15
จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.บร.