กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าในโครงการ Reinventing University

อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์พร้อมด้วย อ.ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศและคณะผู้บริหารโครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ลงพื้นที่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Reinventing University) โดยสืบเนื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า จากการประชุมฯ ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากไม้ในโครงการ Reinventing University

อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์พร้อมด้วย อ.ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศและคณะผู้บริหารโครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ลงพื้นที่ ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏุ บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Reinventing University) โดยสืบเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ จากการประชุมฯ ที่ อ.ปากช่อง

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. “โครงการคลินิกวิชาการฯ แบบเข้มข้น”

รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม  คณบดีคณะมุนษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มรภ.บร. พร้อมด้วย คณาจารย์ มรภ.บร. ร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้น(Intensive Workshop) กายใต้ “โครงการคลินิกวิชาการและพัฒนาหนังสือ ตำราและเอกสาร เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ” โดย ศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ และ รศ.ดร.เอกฉัน จารุเมธีชน

Read more