กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. โครงการอบมรมฯ “พัฒนาสมรรถนะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. เป็นประธาน อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู” ผศ.ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคุณธรรมจริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพครู จัดโดย กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาจำนวน 600 คน เพื่อให้นักศึกษา คณะครูศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสําคัญและจําเป็นในการพัฒนาคุณธรรม

Read more