กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการจิตเฉลิมพระเกียรติ มหามงคล 72 พรรษา

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาจำนวน 140 คน ร่วม   โครงการเฉลิมพระเกียรติ  มหามงคล  72 พรรษา  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและ นักศึกษามีจิตอาสาในการพัฒนาและทำคุณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคล 72

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “โม โฮบบาย จุมคะเนีย”

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหาร มรภ. ทั้ง 38 สภาบัน ร่วม การประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 “โม โฮบบาย จุมคะเนีย” และการทำ MOU ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง นักเรียนที่มารายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ร่วม โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจ กับผู้ปกครองในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนที่มารายงานตัวฯ ให้ถูกต้อง วันที่ 9 ก.พ. 2567

Read more