กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าในโครงการ Reinventing University

อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์พร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากไม้ในโครงการ Reinventing University

อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์พร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. “โครงการคลินิกวิชาการฯ แบบเข้มข้น”

รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อ

Read more