กองการบริหารงานบุคคลฯ กิจกรรมประกวดลีลานางไหและหมากกั๊บแก๊บ

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ในงาน BRICC Festival 2024

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. กิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7

นางสาวศุภมาส อิศรภัก

Read more