กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมจิตอาสา”จุดเช็ดอินคณะเทคโนโลยีการเกษตร”

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. “ผลิตครูดี ราชภัฏบุรีรัมย์” มรภ.บร.

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. สทน. ยกระดับ’อาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่น’

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more