กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมจิตอาสา”จุดเช็ดอินคณะเทคโนโลยีการเกษตร”

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ปละนักศึกษา
จำนวน 70 คน ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ แปลงไม้ดอก
“จุดเช็คอิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร”
เพื่อเป็นการพัฒนาความมีจิตอาสา เพิ่มพูน
ทักษะด้านการจัดภูมิทัศน์ การดูแลไม้ดอก ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ
สร้างให้เป็นจุดเช็คอิน เพิ่มพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ประจำคณะเทคโนโลยี
การเกษตร
วันที่ 26 ม.ค. 2567 ณ สนามหน้าอาคารสิริวิทยเกษตร
จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.บร.

ภาพ โดย : งานประชาสัมพันธ์  มรภ.บร.