กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์รอบรับตรงปีการศึกษา 2567

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพของคณาจารย์ในกิจกรรมการสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี    ภาคปกติ

โครงการช้างเผือกความสามารถพิเศษ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รอบที่ 2 รับตรง ประจำปีการศึกษา 2567
เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567
ในวันที่ 28 ม.ค. 2567
จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.บร.

ภาพ โดย : งานประชาสัมพันธ์  มรภ.บร.