กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. งาน ”Future Thailand“ โดย กระทรวง อว.

ร.ศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุม “โครงการสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา มรภ. 38 สถาบัน”

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. งานเลี้ยง “โครงการสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา มรภ. 38 สถาบัน”

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม MOU อาหารพื้นถิ่นและฟังก์ชั่น

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more