กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมทีมปฏิคม มรภ.บร.

รศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา รองอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายปฏิคม โครงการ “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อน
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 สถาบัน”  ระหว่างวันที่ 7 – 8 ม.ค. 2566 เพื่อร่วม
ออกแบบกระบวนการและกำหนดประเด็นการระดมความคิดเห็น และแลกเปลียนระดม
ความคิดเห็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนา มรภ. ทั้ง 38 สถาบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล ชั้น 2 อาคาร 23 วันที่ 6 ม.ค. 2566

http://personnel.bru.ac.th/2024/01/08/bru2024-hostess/