กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. “ผลิตครูดี ราชภัฏบุรีรัมย์” มรภ.บร.

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาฯ จำนวน 500 คน ร่วม งานวันครูประจำปี 2567 ภายใต้งาน
“ผลิตครูดี ราชภัฏบุรีรัมย์” เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคี
ธรรมระหว่างครู และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
โดยมีกิจกรรมมากมาย
เช่น    การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  9 รูป  ณ ลานหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์
การแสดงมุทิตาจิตสดุดีวันครูฯ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และกิจกรรม EDU AEROBICS
2024 สร้างสุขภาวะ พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครู ขยับกาย สไตล์ ค.บ. ณ สนามกีฬากลาง
มรภ.บร.

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.