กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าบุคลากรสายวิชาการ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการประชุมพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการประชุมออนไลน์ RJ 38

มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการมอบหนังสือการประชุมต่อคณะ/ ศูนย์/ สำนัก

กองการบริหารงานบุคค

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรม Pitching อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการเข้าพบอธิการบดี มรภ.บร. ของบุคลากรใหม่

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่

กองการบริหารงานบุคคล

Read more