กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี  มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่   9 – 10   พฤษภาคม  2566  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ จัดโดย
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.บร.

ขอขอบคุณภาพ
โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.บร. และ แฟนเพจ PrBru