กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการมอบหนังสือการประชุมต่อคณะ/ ศูนย์/ สำนัก

กองการบริหารงานบุคค มรภ.บร. มอบหนังสือเชิญประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ณ คณะ/ ศูนย์/ สำนัก สังกัดใน มรภ.บร.