กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์วันหยุดราชการประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร.   ขอประชาสัมพันธ์วันหยุดราชการประจำ
เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2566   เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อราชการกับทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์