กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรม Pitching อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา    อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมคณะผู้บริหาร อว.ส่วนหน้า
จังหวัดบุรีรัมย์     กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการ    Pitching   อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์
แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม
ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร 15