กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมงาน ICON-ELT 2023

รศ.มาลิณี   จุโฑปะมา   อธิการบดี  มรภ.บร.   ประธานเปิดงาน ICON-ELT
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
ได้รับเกียรติจาก
Professor Dr. Paul Kei Matsuda จาก Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยเป็นการประชุมแบบออนไซต์และออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก จำนวน 120 คน
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร.