กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าบุคลากรสายวิชาการ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี  มรภ.บร. ประธานกรรมการการสอบฯ พร้อมด้วยกรรมการ
การสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ  สาขากายวิภาคศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์
ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 อาคาร 15