กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการรายงานตัวของบุคลากรใหม่

รศ.มาลิณี   จุโฑปะมา   อธิการบดี มรภ.บร.   แสดงความยินดีพร้อมกล่าวโอวาท
กับบุคลากรใหม่
อาจารย์ณัฐฐ์ศศิ วิเศษหมื่น สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
ในโอกาสที่สอบผ่านการคัดเลือก และมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566