กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการเข้าพบอธิการบดี มรภ.บร. ของบุคลากรใหม่

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. กล่าวต้อนรับและมอบโอวาท
แก่บุคลากรใหม่   
ในโอกาสที่มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการในวันนี้
โดยมี
บุคลากรสายวิชาการ  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  และ บุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิต มรภ.บร.