กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการอบรม “การวิเคราะห์ค่างานของสายสนับสนุน”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา
รองอธิการบดีฯ
และบุคลาการสายสนับสนุนร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา
“การวิเคราะห์ค่างานของสายสนับสนุน” รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก
คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ค่างาน