21/03/64 การประเมินรายงานปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                           ขอเสนอภาพกิจกรรม การประเมินรายงานการปฏิบัติงาน

Read more

16/03/64 กิจกรรมการส่งรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                         ขอเสนอภาพ #กิจกรรมการส่งรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read more

12/03/64 ประชุมการแนะนำและทบทวนข้อปฏิบัติของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                           ขอเสนอภาพกิจกรรม การแนะนำและทบทวนข้อปฏิบัติการของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง

Read more

11/03/64 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรครั้งที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

●BRUpad2020 | #กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |||||                        ขอเสนอภาพกิจกรรม #ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2

Read more

09/03/64 การแจกแบบฟอร์ม การประเมินการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                           ขอเสนอภาพกิจกรรมการเเจกแบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติราชการ และ

Read more

05/03/64 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2564

● BRUpad2021 |#กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                           ขอเสนอภาพกิจจกรรม #การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่

Read more

25/02/64 การประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | การประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานใน #โครงการยกระดับเศรษฐกิจและตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 |||||||              

Read more

07/02/64 แนะนำและทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRU2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                      ขอเสนอภาพกิจกรรม การแนะนำและทบทวนข้อปฏิบัติการของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (

Read more

01/02/64 ประชุมวางแผนดำเนินการการปฏิบัติงานของผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่(กพร.) ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัาย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #BRUpadTOday #โครงการยกระดับเศรษฐกิจและตำบลแบบบูรณาการฯ มรภ.บร. |||||||                        #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read more

25/01/64 การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #BRUpadTOday #โครงการยกระดับเศรษฐกิจและตำบลแบบบูรณาการ มรภ.บร. |||||||                        #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read more