กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเสนอภาพกิจกรรม #การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์สอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                        

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ตรวจรายงานการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

●BRUpad2021 | #โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                         (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) #มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    

Read more