21/03/64 การประเมินรายงานปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

16/03/64 กิจกรรมการส่งรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

12/03/64 ประชุมการแนะนำและทบทวนข้อปฏิบัติของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

11/03/64 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรครั้งที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

●BRUpad2020 | #กองกา

Read more

09/03/64 การแจกแบบฟอร์ม การประเมินการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

25/02/64 การประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | การประ

Read more

07/02/64 แนะนำและทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRU2021 | #กองการบร

Read more

01/02/64 ประชุมวางแผนดำเนินการการปฏิบัติงานของผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่(กพร.) ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัาย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #BRUpa

Read more

25/01/64 การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #BRUpa

Read more