21/03/64 การประเมินรายงานปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                          ขอเสนอภาพกิจกรรม การประเมินรายงานการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำเดือนมีนาคม 2564 |||||||
                          ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
งานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ
ซึ่งประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองการบริหารงานบุคคลฯ และคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทั้ง 7 คณะ โดยได้พิจารณารายงาน
การปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทางคณะผู้บริหารได้มี

การตรวจรายงานการปฏิบัติงานฯ อย่างละเอียดรอบคอบ

                           ทางกองการบริหารงานบุคคลฯ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมมือกันจนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและตำบลแบบบูรณาการฯ สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกันกับทุกกิจกรรมของ
กองการบริหารงานบุคคลฯ ที่ได้ดำเนินมาด้วยดีและเสมอมา
● สอบถามเพิ่มเติม : #กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811 – 8814