ศูนย์พัฒนาบุคลากร กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับ ชำนาญการ

Read more

05/05/64 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พุทธศักราช 2563 มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

03/05/64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์สอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ(อาคาร 15) มรภ.บร.

BRUpad2021 | #กองการ

Read more

26/04/64 ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราว) ติดต่อขอรับหนังสือแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #BRUap

Read more

20/04/64 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา มรภ.บร.

● สามารถดาว์โหลดใบสม

Read more

22/04/64 การประเมินรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

07/04/64 การติดต่อรับแบบฟอร์มความยินยอมของสมาชิกผู้เอาประกัน หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับการรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูเคลื่อนไหวเพื่อการเอาประกันชีวิต(ต่อประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2564) มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

02/04/64 วันอนุรักษ์มรดกไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2564 จัดโดยสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

●BRUpad2021 | #BIGev

Read more

21/03/64 การประเมินรายงานปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more