05/05/64 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พุทธศักราช 2563 มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำปี พุทธศักราช 2563
                       >>> ดูข้อมูลเพิ่มเติม : http://personnel.bru.ac.th/download/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร/
                       โดยมีรายละเอียดดังนี้
                       1. ● ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
                             | ดูข้อมูลเพิ่มเติม : http://personnel.bru.ac.th/download/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร/
                      2. ● ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
                                 ● ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
                                 ● จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
                          ● จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
                          ● เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
                          ● เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
                          ● ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
                          ● ตริตาภรณ์มุงกุฎไทย
                                      #สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
                             | ดูข้อมูลเพิ่มเติม : http://personnel.bru.ac.th/download/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร/
                      3. ● จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
                          ● เบจญมาภรณ์ช้างเผือก
                          ● เบจญมาภรณ์มงกุฎไทย
                              #สำหรับพนักงานราชการ
                              | ดูข้อมูลเพิ่มเติม : http://personnel.bru.ac.th/download/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร/
                      4. ● จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
                          ● เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
                            #สำหรับลูกจ้างประจำ
                            | ดูข้อมูลเพิ่มเติม : http://personnel.bru.ac.th/download/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร/
                      5. ● เหรียญจักพรรดิมาลา
                            | ดูข้อมูลเพิ่มเติม : http://personnel.bru.ac.th/download/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร/
                          >>> ดูข้อมูลเพิ่มเติม : http://personnel.bru.ac.th/download/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร/
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811