22/04/64 การประเมินรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

08/04/64 การแนะนำข้อปฏิบัติของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ( 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

07/04/64 การติดต่อรับแบบฟอร์มความยินยอมของสมาชิกผู้เอาประกัน หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับการรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูเคลื่อนไหวเพื่อการเอาประกันชีวิต(ต่อประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2564) มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

02/04/64 วันอนุรักษ์มรดกไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2564 จัดโดยสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

●BRUpad2021 | #BIGev

Read more

01/04/64 การแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและทบทวนข้อปฏิบัติของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more