27/04/64 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์พิจารณาผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีแห่งประเทศไทย) เพื่อมาปฏิบัติราชการที่ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                           ขอเสนอภาพกิจกรรม เรื่อง

Read more

26/04/64 ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราว) ติดต่อขอรับหนังสือแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #BRUaprilNEWS ||||||||||                       #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  #ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา #ลูกจ้างประจำ

Read more

20/04/64 Application for Foreign Academic Personnel รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรสายวิชาการชาวต่างชาติ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา มรภ.บร.

  ● สามารถดาว์โหลดใบสมัครการรับสมัครงานได้ที่ https://www.bru.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/24.04.64.pdf

Read more

20/04/64 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา มรภ.บร.

● สามารถดาว์โหลดใบสมัครการรับสมัครงานได้ที่ https://www.bru.ac.th/20-04-64-1/

Read more