25/01/64 การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

                       #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2564 ที่ #กองการบริหารงานบุคคลฯ
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานตัวฯและแบบฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้
เอกสารประกอบใบรายงานตัว ดังนี้
        1.1 #สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
        1.2 #สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
        1.3 #สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
        1.4 #รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว โดยไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ และ
ถ่ายภาพไม่เกินเวลา 6 เดือน จำนวน 2 ภาพ
และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งหมด ได้ที่
และนำเอกสารมาส่งที่ #กองการบริหารงานบุคคล #ด้วยตนเอง หรือ
#ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน เช่น บริษัทเคอร์รี่, บริษัทเจแอนด์ที, บริษัทเฟลช ฯลฯ
ที่อยู่ : กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
         เลขที่ 439 ถนนบุรีรัมย์ประโคนชัย
         ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
         จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
🛑 โดยทางกองการบริหารงานบุคคลจะใช้วันที่จากตราประทับของทางต้นทาง
● ส่งแบบฟอร์มเอกสารกลับที่ระบบออนไลน์ http://job.bru.ac.th/1tambonuploads/
● สอบถามเพิ่มเติม : #กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15
                            อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811 – 8814