01/02/64 ประชุมวางแผนดำเนินการการปฏิบัติงานของผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่(กพร.) ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัาย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

                       #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ ห้องประชุมลีลาววดี
ชั้น 2 อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะผู้บริหารฯ และคณะผู้บริหารหน่วยงานราชการจังหวัดบุรีรัมย์
เข้าร่วมดำเนินการกับสำนักงาน กพร. เพื่อความเรียบร้อยของการทำงานของบัณฑิตใหม่ที่ดำเนินการร่วมกับ สำนักงาน กพร.
ในโครงการฯ ให้มีความประสิทธิภาพ
                       ทางกองการบริหารงานบุคคลฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ นี้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ของพวกเราต่อไป _/|\_ ขอขอบคุณและสวัสดี
● สอบถามเพิ่มเติม : #กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
                           | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811 – 8814