กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียนที่มารายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ร่วม โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2567
เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับผู้ปกครองใน
การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนที่มารายงานตัวฯ ให้ถูกต้อง
วันที่ 9 ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคาร 23 มรภ.บร.
จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์